Szkolenie medyczne Grom Med poziom II

Szkolenia
Termin: 17 czerwiec 2018 09:00 - 14:00

Miejsce: Warszawa-Wesoła

Temat: Szkolenie medyczne, GROM MED, poziom II

Czas trwania: około 5-6 godzin

Miejsce: Siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C lok. 2-4, Warszawa-Wesoła

Metoda: Zajęcia teoretyczno-praktyczne

Główny cel: Nauka i pogłębienie wiedzy z zakresu udzielania pomocy w przypadku pacjenta urazowego

Zagadnienia:

Warunki bezpieczeństwa w trakcie udzielania pomocy medycznej w przypadku pacjenta urazowego. Sprzęt wykorzystywany przez zespoły ratownicze. Zasady postepowania z pacjentem urazowym. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia ran, krwotoku, obecności ciał obcych, itp. Zasady przygotowania poszkodowanego do transportu. Zasady prowadzenia ewakuacji poszkodowanych w środowisku przyjaznym, innym niż objętym działaniami militarnymi.

Ilość osób: 4-8

Uczestnicy: Osoby, które uczestniczyły w szkoleniu medycznym GROM MED, co najmniej na poziomie I, organizowanym przez GROM GROUP. Osoby, które ukończyły praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w innym ośrodku szkolenia niż GROM GROUP, co najmniej na poziomie podstawowym i po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego udział w przedmiotowym szkoleniu. Osoby, u których brak jest przeciwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby pełnoletnie lub osoby które ukończyły 16 lat, za zgodą rodzica (opiekuna prawnego), wyrażoną na piśmie.

Instruktorzy: Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na co dzień zajmujący się ratownictwem medycznym i taktycznym podczas działań w kraju oraz poza jego granicami.

Ubiór: Niekrępujący ruchów, pozwalający na swobodne wykonywanie ćwiczeń praktycznych

Potwierdzenie udziału: Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Dojazd: We własnym zakresie

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 17 czerwiec 2018 09:00 - 14:00