Psychologia konfliktu – kontynuacja (case study)

Szkolenia
Termin: 20 styczeń 2018 10:00 - 14:00

Temat:Psychologia konfliktu – kontynuacja (case study)

Uczestnicy: Osoby, które ukończyły pierwszy moduł szkolenia „Psychologia konfliktu, zarządzanie stresem, techniki wywierania wpływu społecznego (presja i manipulacja). Osoby pełnoletnie lub osoby które ukończyły 16 lat, za zgodą rodzica (opiekuna prawnego), wyrażoną na piśmie.

Czas trwania: 4 godziny (zazwyczaj, godzina 10:00-14:00)

Miejsce: Siedziba GROM GROUP Sp. z o.o., ul. Wspólna 2C, lok. 2-4, Warszawa - Wesoła

Metoda: Warsztaty

 

Motto:

„Masz problem z innymi ludźmi, niech inni ludzie mają problem z tobą...”

Czego się możesz spodziewać:

W pierwszej części szkolenia uczestnicy będą mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia z poprzedniej edycji szkolenia m.in. czym jest stres, manipulacja, znaczenie sformułowania uczciwy-dorosły, strategie i techniki działania, wzbogacone o elementy autoprezentacji. W trakcie zajęć zostanie omówione znaczenie oddychania taktycznego w stresie oraz każdy uczestnik szkolenia będzie miał okazję wykonać ćwiczenia praktyczne w parach i zespołach, zapoznać się ze zjawiskiem kontroli stresu i emocji za pomocą technik oddechowych i mentalnych, dokonać wszechstronnej analizy przypadków własnych i uczestników. Głównym modułem szkolenia będzie tzw. „ognisty krąg” – case-y i scenki przedstawiane przez uczestników na forum grupy i przy udziale innych uczestników szkolenia. Wszelkie aktywności będą mogły być rejestrowane przy wykorzystaniu indywidualnych urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku, np. telefonu komórkowego. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia będzie mógł własnym urządzeniem nagrać swoje wystąpienia i reakcje, ale nie będzie mógł nagrywać innego uczestnika – wymóg „poufności” traktujemy bardzo poważnie. Rejestrowanie nie jest obowiązkowe (!), ale bardzo cenne dydaktycznie. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania, co najmniej 5 case-ów, scenek własnych, do pracy na forum grupy. Na koniec szkolenia, jak zwykle nastąpi podsumowanie szkolenia – moduł pytań i odpowiedzi, które powinno przebiegać z uwzględnieniem starej prawdy:

„Bycie asertywnym jest cenną zaletą – nigdy nie lękaj się własnych opinii”

Ilość osób: 4-8

Instruktorzy: Jacek Wiszniowski, trener psychologii z wieloletnim doświadczeniem, zarówno szkoleniowym jak i biznesowym. Specjalizuje się w technikach zarządzania konfliktem, prowadzi autorski warsztat pn: „Skuteczne techniki radzenia sobie z presją słowną i manipulacją” pod superwizją Wojciecha Eichelbergera.

Wyposażenie: Uczestnicy powinni posiadać własne urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku np. telefon komórkowy, w celu nagrania własnych wystąpień.

Ubiór: Dowolny, swobodny

Potwierdzenie udziału: Certyfikat

Cena:269 PLN

Dojazd: We własnym zakresie

 

Telefon
+ 48 504-189-199 lub + 48 22 760-85-68

Zapisy i wymagane dokumenty:

Zapisy na szkolenie dokonywane są na podstawie formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu. Formularz przesyłany jest z GROM GROUP do zainteresowanych osób i na ich prośbę, skierowaną bezpośrednio na adres e-mail jak powyżej. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest odesłanie do GROM GROUP drogą mailową skanu lub zdjęcia czytelnie wypełnionego i odręcznie podpisanego formularza zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz pliku pdf lub skanu lub zdjęcia bankowego potwierdzenia dokonania opłaty, co najmniej w wysokości wskazanej w formularzu (w przypadku osoby posiadającej kupon np. GROUPON lub Kartę Podarunkową, zamiast potwierdzenia dokonania opłaty należy wysłać do GROM GROUP plik pdf, skan lub zdjęcie posiadanego kuponu lub Karty Podarunkowej). Ww. dokumenty należy przesyłać nie później niż 3 dni przed szkoleniem, do godziny 10:00. Osoby, które prześlą przedmiotowe dokumenty po tym terminie mogą nie zostać wpisane na listę uczestników szkolenia. O wpisaniu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych do udziału w szkoleniu, decyduje kolejność przesłania kompletu ww. dokumentów.

 

Terminy


  • 20 styczeń 2018 10:00 - 14:00